תקנון

תקנון אתר מפות יגר  www.sjaeger.co.il

 1. כללי
  1. אנו מברכים אותך על כך שבחרת לגלוש ו/או לרכוש באתר האינטרנט המקוון של החברה המציע רכישת מוצרים מתוך מגוון רחב של מוצרי בית וטקסטיל.
  2. האתר הינו בבעלות החברה כהגדרתה להלן, והוא משמש כחנות וירטואלית למכירת מגוון מוצרים שונים על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
  3. התנאים המפורטים להלן מהווים תנאי שימוש מחייבים לשימוש באתר כהגדרתו להלן ובשירותים המסופקים בו. הגלישה באתר והגישה אל המוצרים והשירותים, הינה בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.
  4. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר כהגדרתו להלן ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה כהגדרתה להלן. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
  5. בטרם תתאפשר רכישת מוצרים באתר כהגדרתו להלן ולפני ביצוע התשלום, על הלקוח לאשר ולסמן באמצעות סימון במקום המתאים לכך כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל על עצמו את כל הוראותיו ותנאיו. הלקוח מסכים, מאשר ומצהיר כי קרא את כל הוראות התקנון וכי הוא מוכן לקבל על עצמו את כל הוראותיו ללא כל סייג וכך בין אם ביצע רכישה באתר האינטרנט ובין אם ביצע רכישה באמצעות שיחה טלפונית עם מוקד שירות הלקוחות של האתר  מבלי שקרא את הוראות התקנון. בכל מקרה מובהר כי עצם השימוש באתר האינטרנט ו/או ההזמנה באמצעות הטלפון כאמור על ידו מהווה הסכמה מכללא כאמור.
  6. בכל שאלה ו/או קבלת הבהרה ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות של החברה בדוא"ל office@sjaeger.co.il.
  7. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תקנון זה, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ללא צורך בהודעה מוקדמת או קבלת הסכמת המשתמש באתר, ולמשתמש באתר לא תהיה טענה ו/או תביעה כנגד החברה בעניין.
  8. החברה רשאית לסגור את האתר לעדכונים ושדרוגים או לצמיתות, ולשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של המוצרים, השירותים והתכנים הניתנים בו, ולהפסיק הפצתם של כל המוצרים או חלק מהם וזאת ללא צורך בהודעה מראש למשתמש. כמו כן, החברה אינם מתחייבים להחזיק מלאי של כל המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר ולמשתמש באתר לא תהיה טענה ו/או תביעה כנגד החברה בעניין.
  9. תמונות המוצרים המופיעות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את החברה, כך שללקוח לא תהא כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה במידה והמוצר שקיבל אינו זהה לתמונה שהוצגה לו בעת השלמת ההזמנה באתר. עם זאת מובהר, כי החברה תשתדל להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות ככל האפשר של המוצרים הנמכרים באתר.
  10. מחירי המוצרים באתר כוללים מס ערך מוסף כשיעורו בחוק ואינם כוללים משלוח ללקוח.
  11. החברה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות על פי שיקול דעתה הבלעדי. כמו כן, החברה רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך באתר ולמשתמש באתר לא תהיה טענה ו/או תביעה כנגד החברה בעניין. בנוסף, מחירי המוצרים ועלות המשלוח ייקבעו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. ואולם אם עודכנו המחירים כאמור לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב הלקוח לפי המחירים המעודכנים באתר במועד ביצוע ההזמנה, שהינו המועד בו אישרה חברת האשראי את העסקה שבוצעה על ידי הלקוח.
  12. תנאי התקנון מצויים באתר. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.
  13. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
  14. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
  15. יודגש כי הוראות תקנון זה יחולו בשינויים המחויבים גם על לקוח שרכש מוצרים באמצעות התקשרות טלפונית עם שירות הלקוחות של האתר.
 2. הגדרות
  1. בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים בו המשמעות שלהלן:
  2. "החברה": חברת פבקו בע"מ ח.פ. 515279933 מרחוב היצירה 23 רמלה
  3. "המפעל" – מפעל שמנוהל על ידי החברה , שכתובתה רח' היצירה 23 רמלה 
  4. "האתר" או "אתר האינטרנט": אתר האינטרנט www.sjaeger.co.il.
  5. "המוצרים": כלל המוצרים המופיעים באתר ומוצעים בו למכירה.
  6. "זמן אספקת הסחורה": יום אספקת הסחורה – היום בו הגיעה הסחורה לכתובת למשלוח הדואר.
  7. "שליח עד הבית": שליח עד הבית מטעם חברת שליחויות.
  8. "משתמש" או "לקוח": מבקר אתר האינטרנט והרוכש באמצעותו או באמצעות פנייה טלפונית, יכונו "הלקוח".
  9. "כתובת למשלוח דואר": הכתובת שצוינה ע"י הלקוח ככתובת למשלוח הזמנות.
  10. "יום ביצוע ההזמנה": היום בו אישרה חברת האשראי את העסקה שבוצעה על ידי הלקוח. יובהר כי ימי עסקים הינם ימי חול, ראשון עד חמישי, ואינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד.
 3. כשרות לעשיית שימוש והזמנות באתר
  1. לקוח המעוניין לבצע הזמה באתר בכפוף לתנאים המצטברים להלן:
   1. הלקוח הינו בעל ת.ז. ישראלית או דרכון זר בתוקף או תאגיד הרשום כדין בישראל. בנוסף, על הלקוח להיות כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והלקוח קטין או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יצורף אישור האפוטרופוס בכתב. 
   2. הלקוח הינו בעל או מחזיק כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל או בחו"ל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי ומכובד על ידן, ושבאמצעותו ניתן לבצע רכישות באינטרנט, וכן הינו בעל כתובת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.
 4. מועדי פעילות אתר האינטרנט / הפסקת פעילות אתר האינטרנט 
  1. ניתן לבצע רכישות באתר בכל יום, 24 שעות ביממה, למעט מקרים בהם אתר האינטרנט הושבת לשימוש לצורך תחזוקה ו/או עדכון ו/או כתוצאה מתקלה ו/או כל סיבה אחרת, לרבות במקרים של כח עליון ו/או שביתה ו/או נפילת חשמל ו/או בעיה של ספק האינטרנט וכן כתוצאה ממקרים ו/או תקלות שאינן בשליטת החברה ו/או של ספק האינטרנט ו/או מי מטעמם. ללקוח ו/או למבקר באתר האינטרנט, לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר לכך. כמו כן, לחברה שמורה הזכות להעביר את הבעלות ו/או את הזכויות באתר לצד שלישי בכפוף לכך שזכויות הלקוח בהתאם לאמור בתקנון זה לא תיפגענה וללקוח לא תהא כל טענה בקשר לכך. 
  2. בנוסף, החברה רשאית בכל עת להפסיק את פעילותו של האתר ללא כל התראה מראש, בין אם באופן זמני ובין אם באופן קבוע, וללקוח ו/או למשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך. ככל ופעילות האתר הופסקה כאמור מתחייבת החברה לספק ללקוח את המוצר שהוזמן על ידו בתוך פרק הזמן האמור בתקנון זה ולחילופין, תזכה החברה את הלקוח בסכום עלות המוצר, ככל והלקוח חויב במחיר המוצר וזאת במקרה שהמוצר אינו מצוי במלאי.
 5. רישום לאתר האינטרנט לצורך רכישה באתר האינטרנט 
  1. לצורך רכישה באתר על הלקוח לבצע הליך רישום ולמסור את פרטיו האישיים הכוללים בין היתר את שמו הפרטי של הלקוח, שם משפחתו, מספר ת.ז., פרטי כרטיס אשראי וכתובת אליה יסופקו המוצרים. כמו כן יתבקש הלקוח לסמן במידה ואינו מעוניין לקבל מידע פרסומי ו/או דיוור ישיר וכן לסמן כי הוא מבין ומסכים להוראות תקנון זה. מובהר כי על הלקוח בלבד מוטלת האחריות להקפיד על מילוי, עדכון ובדיקת הפרטים במדויק ובמלואם. 
  2. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות ללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים במדויק. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם.
  3. במקרים בהם המוצרים יחזרו לחברה בגלל טעות במילוי הפרטים, יחויב הלקוח בתשלום נוסף בגין דמי משלוח וטיפול חדשים.
  4. החברה שומרת לעצמה את הזכות להחליט על אמצעים ו/או דרכי זיהוי נוספים לצורך זיהוי הלקוח, כפי שיוחלט על ידה מעת לעת. 
  5. בעת ביצוע הרשמה ראשונית לאתר, יזין הלקוח סיסמה אישית אשר תשמש אותו (בשילוב עם כתובת הדואר האלקטרוני שלו) לצורך קיצור הליך הזנת הפרטים האישיים (למעט פרטי כרטיס האשראי) ברכישותיו הבאות באתר. הלקוח יוכל לשנות סיסמה זו בכל עת. יובהר כי גם במקרה בו נכנס הלקוח לאתר באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שלו והסיסמה שבחר, עדיין מוטלת עליו האחריות לבדוק את נכונות הפרטים שהזין כמתואר בסעיף 5.1.
  6. הלקוח בלבד יהא אחראי לשמירת הסיסמה שבחר ולתדירות שינויה על מנת לשמור על סודיות פרטיו האישיים, ולא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
  7. בעת התקשרות עם שירות לקוחות האתר, יכול ויידרש הלקוח להזדהות באמצעות שמו ו/או תעודת הזהות שלו ו/או ארבע הספרות האחרונות של כרטיס האשראי שהזין (במידה והושלמה הרכישה באתר).
 6. תנאי תשלום
  1. בכפוף לסכום הקנייה שייעשה באתר על ידי הלקוח, ניתן לשלם במספר תשלומים שווים ללא ריבית כמפורט מטה וזאת בהתאם לבחירת הלקוח בעת ביצוע ההזמנה:
   1. בקנייה עד לסך של 299 ₪ – עד שני תשלומים.
   2. בקנייה בסך של 300 ₪ ועד לסך של 499 ₪ – עד שלושה תשלומים.
   3. בקנייה בסך של 500 ₪ ועד לסך של 999 ₪ – עד ארבעה תשלומים.
   4. בקנייה בסך של 1000 ₪ ומעלה – עד חמישה תשלומים.
  2. לחברה שמורה הזכות הבלעדית לשנות את תנאי התשלום המפורטים לעיל, זאת ללא הודעה מוקדמת, וללקוח לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
 7. השלמת הרכישה באתר האינטרנט
  1. ככל ולא אושרה העסקה ע״י חברת האשראי, יקבל הלקוח הודעה מתאימה על כך והוא יידרש למסור אמצעי תשלום אחר לצורך השלמת ביצוע ההזמנה. עד אשר חברת האשראי לא תאשר את הזמנת הלקוח, החברה לא תחל בטיפול בהזמנה וללקוח לא תהא כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.
  2. סיום הרכישה מותנה בכך שהמוצר אכן קיים במלאי החברה במועד ההזמנה. במידה ולא צוין באתר כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת במכירת המוצר ללקוח, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק אשר נגרם לו ו/או לכל צד ג' שהוא. במקרה זה החברה תשיב ללקוח כל סכום ששולם על ידו, ככל ושולם.
  3. על אף האמור בכל מקום בתקנון זה ו/או באתר, מובהר כי החברה תהא זכאית שלא לאשר הזמנה של לקוח מכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במקרים בהם נמסרו פרטי לקוח שגויים ו/או אם הופרו תנאי תקנון זה, חוב של הלקוח לחברה שטרם נפרע, אם כרטיס האשראי של הלקוח חסום או מוגבל וכיוב'.
  4. יודגש כי לחברה שמורה הזכות לשנות בכל עת את אפשרויות אמצעי התשלום באתר ללא כל הודעה מראש, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 8. מדיניות ביטולים, החזרות והחלפות
  1. הוראות סעיף זה מתייחסות לביטול רכישת מוצר אשר נרכש באתר. ביטול רכישת מוצר מהאתר יהיה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ'א-1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") העוסקות במכר מרחוק. האמור בתקנון ובסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן, ובכלל זה על מוצרים שיוצרו במיוחד בעבור הלקוח ואשר נרכשו באמצעות באתר. 
  2. לצורך הביטול, על הלקוח אשר ביצע את ההזמנה להגיע אל המפעל בתיאום מראש בלבד או לפנות בכתב באמצעות דואר אלקטרוני לשירות הלקוחות של האתר בבקשת ביטול הזמנה (במידה והלקוח מעדיף לשלוח את המוצר בחזרה, ולהימנע מהגעה אל המפעל), וזאת לא יאוחר מ-14 (ארבעה עשר) ימים מיום הגעת המוצר אל הכתובת אותה ציין הלקוח באתר ככתובת למשלוח דואר או מהמועד בו נאספו המוצרים באופן עצמאי על ידי הלקוח המפעל, לפי העניין. במידה והלקוח יבחר להגיע אל המפעל בתיאום מראש בלבד כאמור, יידרש הוא להציג את אישור הרכישה שקיבל וכן חשבונית או פתק החלפה. במידה והלקוח יבחר לפנות באמצעות הדואר האלקטרוני כאמור, יקבל הוא הוראות משירות הלקוחות של האתר באמצעותן יוכל להשיב את המוצר שרכש באתר לחברה בתוך 10 (עשרה) ימים ממועד זה.
  3. בביטול רכישה לפי הכללים לעיל, לא יחויב הלקוח אלא בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר במועד ביצוע ההזמנה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם. ביטול ההזמנה כפוף לכך שהלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה ונזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא. יודגש כי במקרה שבו ביטול ההזמנה ייעשה לאחר שליחת המוצרים אל הלקוח באמצעות דואר שליחים, לא יוחזרו ללקוח דמי המשלוח שנגבו ממנו במועד ביצוע ההזמנה. עוד יצוין כי החזר כספי יתבצע רק לכרטיס האשראי שחויב בפועל.
  4. לצורך החלפת מוצר, על הלקוח אשר ביצע את ההזמנה להגיע אל המפעל בתיאום מראש בלבד או לפנות בכתב באמצעות דואר אלקטרוני לשירות הלקוחות של האתר בבקשה להחלפת המוצר (במידה והלקוח מעדיף לשלוח את המוצר לצורך החלפתו, ולהימנע מהגעה אל המפעל), וזאת לא יאוחר מ-30 (שלושים) ימים מיום הגעת המוצר אל הכתובת אותה ציין הלקוח באתר ככתובת למשלוח דואר או מהמועד בו נאספו המוצרים באופן עצמאי על ידי הלקוח המפעל, לפי העניין. במידה והלקוח יבחר להגיע אל המפעל בתיאום מראש בלבד כאמור, יידרש הוא להציג את אישור הרכישה שקיבל וכן חשבונית או פתק החלפה. במידה והלקוח יבחר לפנות באמצעות הדואר האלקטרוני כאמור, יקבל הוא הוראות משירות הלקוחות של האתר באמצעותן יוכל לשלוח את המוצר שרכש באתר לחברה בתוך 10 (עשרה) ימים ממועד זה, ולקבל תמורתו מוצר אחר.
  5. בהחלפת מוצר לפי הכללים לעיל, יוכל הלקוח לקבל מוצר אחר או שובר החלפה בסכום זהה למוצר אשר רכש באתר במועד ביצוע ההזמנה (לא כולל עלות המשלוח). החלפת מוצר תתאפשר בכפוף לכך שהלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה ונזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא. יודגש כי במקרה בו הלקוח יבקש לקבל את המוצר אותו הוא מעוניין לקבל במקום המוצר אותו רכש באתר באמצעות דואר שליחים , ייגבה בהתאם סכום נוסף בגין עלות המשלוח.
  6. לחברה שמורה הזכות לשנות ו/או לעדכן מעת לעת את מדיניות החזרת /החלפת המוצרים וזאת מבלי שתחויב לתת הודעה כלשהי ללקוח. על הלקוח מוטלת האחריות להתעדכן מעת לעת במדיניות החזרת/החלפת מוצרים כפי שתתפרסם על ידי החברה מעת לעת ו/או על פי דין.
  7. החברה תהא רשאית לבטל הזמנה, כולה או חלק ממנה, ככל ויתברר כי נפלה טעות סופר כלשהי בפרטי ההזמנה ו/או בפרטי המוצר. בנוסף, החברה תהא רשאית לבטל את ההזמנה כולה או חלק ממנה ככל ויתברר כי ההזמנה בוצעה תוך פעילות בלתי חוקית על ידי הלקוח ו/או צד ג' כלשהו.
  8. במידה והמוצר שהוזמן על ידי הלקוח אזל מהמלאי תהא רשאית החברה לבטל את ההזמנה או להציע מוצר חלופי שווה ערך.
  9. בכל מקרה של ביטול הזמנה, החברה לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי.
 9. אספקה ומשלוח מוצרים
  1. החברה תספק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט לעיל, לכתובת שמסר הלקוח בעת הזמנת המוצר ככתובת למשלוח דואר, וזאת באמצעות דואר שליחים ותוך המועד הקבוע באתר (דואר שליחים – עד ל-21 ימי עסקים ,איסוף עצמי – עד 10 ימי עסקים). עם זאת יצוין כי החברה תוכל לקבוע רשימת יישובים אליהם לא תתאפשר אספקת מוצרים על פי שיקול דעתה הבלעדי, וכי ללקוח לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
  2. במקרים של כח עליון ו/או כתוצאה מאירועים שאינם בשליטת החברה ו/או דואר שליחים, לרבות שביתה, השבתה אירועים ביטחוניים, תנאי מזג אוויר קשים וכו', ייתכן עיכוב במועד אספקת המוצרים, וללקוח ו/או מי מטעמו לא תהיינה טענות ו/או דרישות ו/או תביעות מכל מין וסוג שהוא בקשר לכך כלפי החברה ו/או מי מטעמה. עוד יצוין כי ייתכן וזמן אספקת הסחורה יידחה בשל בקשת הלקוח ו/או במקרה בו הלקוח ו/או מקבל המוצרים מטעמו לא נכחו בכתובת שצוינה ככתובת למשלוח דואר בזמן אספקת הסחורה.
   בזמן אספקת הסחורה, רשאית החברה ו/או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר. 
  3. דמי המשלוח הינם כקבוע באתר בהתאם לשיטת המשלוח. החברה זכאית לשנות לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מוקדמת את דמי המשלוח המפורטים באתר.
  4. יובהר כי אספקת המוצרים תתאפשר לכתובת אחת בלבד.
  5. הלקוח יוכל לסמן באתר אם ברצונו לאסוף באופן עצמאי את המוצר , איסוף המוצר על ידי הלקוח יתבצע מהמפעל בתיאום מראש בלבד.  
   1. אופציה זו אינה זמינה בזמני חירום ותקנות חירום של משרד הבריאות
  6. הלקוח יידרש להציג במפעל את האישור בדבר ביצוע הרכישה וכן תעודת זהות או רשיון נהיגה (או צילום של אחד מאלו) לצורך זיהויו. 
 10. סודיות
  1. החברה נוקטת באמצעי זהירות על מנת לשמור ולהבטיח, ככל שניתן, על סודיות המידע שנמסר להם על ידי הלקוח בעת ביצוע רכישה באתר האינטרנט, לרבות פרטי כרטיס האשראי שצוינו על ידו, ומתחייבת שלא להעביר מידע זה לצדדים שלישיים.
  2. מובהר כי החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא, בין אם עקיף ובין אם ישיר, העלול להיגרם ללקוח ו/או מי מטעמו במקרה בו המידע שנמסר לחברה אבד ו/או נעשה בו שימוש שלא מתוך הרשאה של הלקוח ו/או החברה ו/או מי מטעמם ו/או כתוצאה ממקרים שאינם בשליטת החברה ו/או בידיעתה. 
 11. פרטיות
  1. בעת שימושכם באתר נאסף עליכם מידע, וזאת בשלבים שונים של השימוש באתר (להלן – " המידע").
  2. חלק מהמידע שנאסף מזהה אתכם באופן אישי, כלומר בשמכם ובכתובתם, זהו מידע שאתם מוסרים ביודעין (להלן – "מידע שנמסר ביודעין").  
  3. חלק מהמידע אינו מזהה אתכם אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיכם – זהו מידע סטטיסטי ומצטבר (להלן – "מידע סטטיסטי"). דוגמאות לסוג מידע שכזה הן: קישורים פרסומיים שהופיעו באתר ושאליהם גלשתם דרך האתר, העמודים בהם צפיתם, ההצעות והשירותים שעניינו אתכם, כתובת האינטרנט ( IP ) שממנה פניתם, ועוד.
  4. Cookies  – קובץ Cookie הוא קובץ המוצב בדיסק הקשיח שלכם על ידי שרת דפי אינטרנט, ואינו גורם כל נזק. קובץ זה מאפשר איסוף מידע סטטיסטי של הרגלי המשתמש לשם הכרת העדפותיו וצרכיו, בין היתר להתאמה אישית של פרסומות וכיוב'. האתר עשוי להציב קבצי Cookie במחשבי המשתמשים. קבצים אלה ישמשו לצרכים סטטיסטיים באתר. השימוש בנתונים שיאספו על ידי קבצי Cookie יעשה אך ורק לצרכים שלשמם הוא נאסף. לתשומת ליבכם – רוב דפדפני האינטרנט מאפשרים קבלת קבצי Cookie באופן אוטומטי, אך ניתן בדרך כלל לשנות את הגדרות הדפדפן כדי למנוע את קבלתם. אם תבחרו שלא לקבל קבצי Cookie , יתכן שלא תוכלו ליהנות באופן מלא מהתכונות של האתר ומשירותיו, ובהחלט יתכן שחלק מהיישומים באתר לא יפעלו כראוי במחשב שנחסם לקבלת Cookies .
  5. האתר אוגר נתונים בדבר תאריך, שעה, סוג דפדפן, סוג מערכת ההפעלה, כתובות IP של המשתמשים באתר, כתובת הדף המפנה וכן פרטים נוספים להם האתר עשוי להיזקק מעת לעת לצורך פעילותו. נתונים אלה הינם חלק מהמידע הסטטיסטי והוא משמש לצרכי ניהול המערכת, איזון העומס בשרת האתר ולהפקת דוחות ולאיתור פרטי משתמש במקרים חריגים. כתובות ה- IP אינן מקושרות לפרטים אישיים מזהים בשרתי האתר.
 12. קנין רוחני
  1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר הינם רכושם ו/או בבעלותם של החברה  ו/או מי מטעמה ו/או של צדדים שלישיים מטעמה. זכויות אלו חלות בין היתר גם על עיצובו הגרפי של אתר האינטרנט, שיטות המכירה, בסיסי הנתונים בו ובכלל זה רשימות המוצרים, תיאור המוצרים, מלל המופיע באתר האינטרנט, תמונות המוצרים וכיוב' וחל איסור מוחלט לעשות בכל החומר המצוי באתר כל שימוש בין אם מסחרי ובין אם אחר ו/או להעתיקו ו/או להפיצו ו/או לשווקו, בכל דרך ללא קבלת אישור מוקדם על כך בכתב מאת החברה.
 13. קישורים לאתרים אחרים
  1. החברה, אינה אחראית, בשום צורה ואופן, בנוגע לכל אתר של צד שלישי, שהגישה אליו התבצעה דרך אתר החברה. החברה אינה שולטת בתכנים אשר מופיעים באתרים של צדדים שלישיים כאלו, ואלו לחלוטין אינם תלויים בחברה, וימשיכו להיות בלתי תלויים לחלוטין בחברה. זאת ועוד, מעצם קיומו של קישור בין האתר לאתר של צד שלישי לא משתמע, בכל דרך, כי החברה מאשרת באיזושהי דרך את התכנים של אותו אתר, או, למעלה מכך, את השימוש שייעשה באותו תוכן.
 14. מידע פרסומי ושיווקי
  1. ידוע ללקוח כי ייתכן והחברה ישגרו ללקוח מידע פרסומי ו/או שיווקי באמצעות דואר אלקטרוני, מסרון כתוב לטלפון הנייד אותו הזין הלקוח במסגרת מילוי הפרטיים האישיים וכיוב'.
  2. לקוח אשר איננו מעוניין בקבלת המידע כאמור מתבקש לסמן זאת במיקום המיועד לכך באתר. מעבר לכך, הלקוח יהא רשאי בכל שלב להודיע בדואר אלקטרוני חוזר או בשליחת מסרון תשובה למסרון המידע ולחילופין, באמצעות שירות הלקוחות של החברה כי איננו מעוניין בקבלת המידע כאמור ובאופן זה יוסר שמו מרשימת התפוצה של קבלת המידע הפרסומי והשיווקי.
 15. סמכות שיפוט והחלת הוראות הדין
  1. הדין שיחול על השימוש באתר יהא הדין הישראלי בלבד. במקרה בו המחלוקת לא תיושב בין הצדדים, מוסכם כי לבתי המשפט בתל אביב ולהם בלבד תהייה נתונה סכמות ייחודית ובלעדית להתדיינות בין הצדדים.